Artysta — przestrzeń — komunikacja. Przykłady filmowe

Iwona Grodź

Artist — Space — Communication. Film Examples

The subject of the text is the analysis of “artists’ spaces”, understood both literally and metaphorically, and their represen-tation in Polish films from recent years (ie 2016-2018). The people “living” in the indicated spaces are: on the one hand, filmmakers, e.g. director Paweł Pawlikowski, on the other, their heroes — actors: Eugeniusz Bodo (Bodo by Michał Kwieciński and Michał Rosa, 2016), Pola Negri (Broken dreams. 1918-1939 in directed by Jan Peter and Frédéric Goupil, 2018), painter Władysław Strzemiński (Powidoki by Andrzej Wajda, 2016) or a dancer-singer and choreographer from the film Cold War. The main aim is to identify those places:in semiotic, geographical and cultural terms, which are crucial for understanding the concepts of “center” and “periphery”. At the same time, they make it possible to better understand the works of selected artists.

Keywords: artist and space, Polish film

Artysta — przestrzeń — komunikacja. Przykłady filmowe — Tematem tekstu jest analiza „prze-strzeni artystów”, ujmowanych zarówno w znaczeniu dosłownym, jak i metaforycznym, oraz ich reprezentacja w polskich filmach z ostatnich lat (tj. 2016-2018). Osobami „zamieszkują-cymi” wskazane przestrzenie są: z jednej strony twórcy filmów, np. reżyser Paweł Pawlikow-ski, z drugiej ich bohaterowie — aktorzy: Eugeniusz Bodo(Bodo Michała Kwiecińskiego i Michała Rosy, 2016), Pola Negri (Rozbite marzenia. 1918-1939 w reżyserii Jana Petera i Frédérica Goupila, 2018), malarz Władysław Strzemiński (Powidoki Andrzeja Wajdy, 2016) czy tancerka-śpiewaczka i choreograf z filmu Zimna wojna. Głównym celem jest wskazanie tych miejsc: w aspekcie semiotycznym, geograficznym i kulturowym, które są kluczowe dla zrozumienia pojęć: „centrum” i „obrzeże”. Jednocześnie pozwalają lepiej zrozumieć twór-czość wybranych artystów.

Słowa kluczowe: artysta i przestrzeń, film polski

Otwórz Artykuł