Wytyczne

Przeznaczone do publikacji teksty (w tym również recenzje) nie powinne przekraczać
40 000 znaków ze spacjami. Zapraszamy także do publikowania komentarzy odnoszących się do zamieszczanych w naszym piśmie artykułów. Nie mogą one jednak przekraczać
2 stron znormalizowanego maszynopisu, tzn. 3600 znaków (komentarze mogą także odnosić się do innych komentarzy opublikowanych w poprzednich numerach). Przeznaczone do publikacji teksty prosimy nadsyłać wraz ze słowami kluczowymi i krótkimi streszczeniami w języku polskim i angielskim. Abstrakt (streszczenie) artykułu powinien mieć nie mniej niż 800 i nie więcej niż 1500 znaków.

Zadaniem abstraktu jest streszczenie przesłanego artykułu w taki sposób, by czytelniczki i czytelnicy zyskali ogólne pojęcie o tematyce publikacji. W streszczeniu należy podać główne założenia i cele artykułu; objaśnić w niezbędnym skrócie swą tezę i poszczególne etapy jej argumentowania oraz zarysować ogólne wnioski płynące z przedstawionego wywodu.

Przykład:

Wojciech Kruszelnicki, Antropologia i kolonializm, czyli o kulturowo-politycznym uwikłaniu reprezentacji; w: „Kultura i Historia” nr 16 (2009)

ABSTRAKT: Celem tego eseju jest zwrócenie uwagi na problem historyczności wiedzy antropologicznej. Spojrzenie na antropologię jako na produkt historii kolonializmu dostarcza argumentu dla twierdzenia, iż jednym z podstawowych uwarunkowań, a zarazem ograniczeń poznawczych „nauki o człowieku”, jest jej uwikłanie w historię, a co za tym idzie – w kontekst kulturowo-polityczny. Lektura prac Talala Asada i Edwarda Saida – badaczy pioniersko podejmujących kwestię nieuchronnej, bo zawinionej przez czas historyczny, ideologiczności reprezentacji antropologicznej – uwidocznia przy tym jeden z typów antropologicznej refleksyjności, której wzrostu domagają się krytycy dyscypliny reprezentujący nieraz bardzo różne środowiska akademickie. Artykuł stawia tezę,
że refleksyjność historyczna, stanowiąc istotny aspekt krytycznej samoświadomości badacza, w antropologii kulturowej musi pociągać za sobą rezygnację z epistemologii realistycznej promującej w przedstawianiu rzeczywistości kulturowych ahistoryczny „widok znikąd”.

Abstrakty wraz z informacjami o autorach i autorkach (stopień/tytuł naukowy, instytucja, adres e-mail) należy umieścić na początku tekstu.

Przeznaczone do publikacji teksty mogą być nadsyłane w języku polskim i angielskim
w formacie doc i docx. Redakcja nie pobiera opłat za: przyjęcie tekstów do recenzji
i zamieszczenie ich w piśmie „Kultura-Historia-Globalizacja”. Publikowane w piśmie teksty, recenzje, komentarze podlegają recenzowaniu przez dwóch recenzentów spoza Redakcji pisma. Recenzje przeprowadzane są z zachowaniem zasady pełnej anonimowości,
w ramach której recenzenci nie znają personaliów ani też afiliacji autorów recenzowanych tekstów. W przypadku zasadniczych różnic między recenzjami tekst kierowany jest
do trzeciego recenzenta. Za publikacje autorki i autorzy nie otrzymują honorariów, oznacza to jednak, iż zachowują oni pełnię praw autorskich do swoich artykułów.

Obowiązujące formatowanie to tekstu to: czcionka Times New Roman, 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla dłuższych cytatów, interlinia 1,5 wiersza w tekście głównym.

Przypisy prosimy umieszczać w tekście według następującego wzorca:

Xxxxxxx: „xxxxxx” (Appadurai, 2005, 23).

Na końcu tekstu prosimy o rozwinięcie tych przypisów w wykazie literatury według poniższego wzoru.

Dla książki:

Appadurai, Arjun; 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Zbigniew Pucek, Kraków: Uniwersitas

Dla artykułu w pracy zbiorowej:

Błahut-Prusik, Jadwiga; 2006, Szanse demokracji liberalnej w zróżnicowanym kulturowo świecie; w: Andrzej Szahaj (red.), Od filozofii polityki do praktyki politycznej, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ss. 83-94

Dla artykułu w czasopiśmie czy w wydawnictwie ciągłym nieperiodycznym:

Geană, Gheorghiţă; 1997, Ethnicity and globalisation. Outline of a complementarist conceptualization; w: Social Anthropology, vol. 5, part 2, ss. 197-209

By unikać zjawisk typu ghostwriting i guest authorship w przypadku tekstu, który ma więcej niż jednego autora, wszyscy faktyczni autorzy winni zostać ujawnieni (z podaniem ich afiliacji), a ich udział określony procentowo. Należy także uwzględnić (w przypisie) źródła finansowania, gdy takie istniały. W naszym czasopiśmie „Kultura-Historia-Globalizacja” zamieszczamy tylko teksty dotychczas niepublikowane.

Nadsyłane do publikacji teksty oceniane są z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1. Czy dotyczą zagadnień globalnych lub w istotnej mierze z nimi związanych (wymienionych w opisie czasopisma)?

2. Czy do badań i dyskusji nad zagadnieniami globalnymi wnoszą coś nowego?

3. Czy odnoszą się także do dotychczasowych badań i dyskusji?

4. Czy spełniają wymogi metodologiczne stawiane pracom naukowych?

5. Czy nie naruszają zasad dotyczących autorstwa (m.in. prawa autorskiego, ghostwriting)?

6. Czy są zrozumiałe nie tylko dla wąskiego grona specjalistów, lecz i dla zainteresowanych badaczy z innych dyscyplin naukowych?

Zapraszamy do współpracy.