O naukowym statusie historii raz jeszcze

Grzegorz Bednarczyk

On the Scientific Status of History Once Again

The aim of the following article is to present the proprietary standpoint towards the contention over the scientific status of history. The main point is not to provide arguments for the involved ones but affirmation of attitude which would be acceptable by both sides. This attitude can be represented by the following thesis: It is not crucial to acknowledge history as a branch of science, but to treat it in a scientific way. This thesis can be treated as a kind of appeal for sensitivity in the relation science-art. History cannot be blended into one of these aspects and also it is not somewhere between them. Such an attitude has not found the acceptance for resignation in approaching to reveal the past in the most faithful way. The issue is that we often consider history only by these aspects and forget to remember that our interest in the past comes from our moral and aesthetic needs. The title issue is considered in their context.

Keywords: methodology of history, philosophy of science, historiography.

O naukowym statusie historii raz jeszcze

Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiego stanowiska wobec sporu o naukowy status historii. Idzie przy tym nie tyle o dostarczenie argumentów którejś ze stron, co o afirmację podejścia, które byłoby do przyjęcia dla obu, a które można sprowadzić to tezy: Istotne jest nie to, czy uznajemy historię za jedną z nauk, lecz to, by była uprawiana w sposób naukowy. Tezę tę można traktować jako swoisty apel o wrażliwość na złożoność relacji nauka-sztuka. Historii nie da się bowiem wtłoczyć w którąś z tych dwóch dziedzin; nie jest też ona czymś „pomiędzy”. Takie podejście nie oznacza aprobaty dla rezygnacji z dążenia do ukazywania przeszłości w możliwie najbardziej wierny sposób. Rzecz jednak w tym, że zbyt często na tym poprzestajemy, zapominając, że zainteresowanie przeszłością wynika z naszych potrzeb moralnych i estetycznych. Właśnie w ich kontekście rozpatrywane jest tytułowe zagadnienie.

słowa kluczowe: metodologia historii, filozofia nauki, historiografia

Otwórz Artykuł