Dotyk obcości, czyli Europy lęk przed nieznanym. O stosunku wobec uchodźców i kryzysie migracyjnym w wybranych dziełach współczesnej literatury niemieckojęzycznej

Aneta Jurzysta

A Touch of Strangeness, or Europe’s Fear of the Unknown. About the Attitude Towards Refugees and the Migration Crisis in Selected Works of Contemporary German-language Literature

The global community is currently in the midst of a refugee crisis unlike anything seen since WWII. The plight of refugees is back at the top of news bulletins but it has been a constant theme in modern (German) literature. The current trauma of displaced people on the move in Europe is nothing new, and accounts of forced migration have been told since the earliest times. The article recalls the thesis of Zygmunt Bauman contained in the book Stren-gers at Our Door (2016) and described the attitudes towards foreignness and the threat of an influx of migrants masses, first of all fear and “ethical impulse”. The paper aims to analyze those attitudes towards refugees in the works The Suplicants by Elfriede Jelinek (2013) and A Slap in the Face (2016) by Abbas Khider.

Keywords: refugees, foreignness, Eu-ropean migrant crisis, German literature

Dotyk obcości, czyli Europy lęk przed niez-nanym. O stosunku wobec uchodźców i kryzysie migracyjnym w wybranych dziełach współ-czesnej literatury niemieckojęzycznej

Światowa społeczność znajduje się obecnie w centrum największego kryzysu uchodźczego od czasów drugiej wojny światowej, trudna sy-tuacja uchodźców nieustannie powraca na czołówki prasowe, pozostaje jednak także stałym tematem współczesnej literatury zwłaszcza niemieckiej. Dramat przesiedleńców znajdujących się na terytorium Europy nie jest bowiem zjawiskiem nowym, a o przymusowych lub dobrowolnych migracjach mówi się i pisze od wielu epok. Artykuł przywołuje tezy Zygmunta Baumana zawarte w książce Obcy u naszych drzwi (2016) i opisane w niej postawy wobec obcości i zagrożenia napływem mas migrantów, czyli przede wszystkim strach i „impuls etyczny”. Niniejsza praca ma na celu analizę tych postaw wobec uchodźców zobrazowanych w utworach Podopieczni Elfriede Jelinek (2013) oraz Ohrfeige (2016) Abbasa Khidera.

Słowa klucze: uchodźcy, obcość, kryzys migracyjny, literatura niemieckojęzyczna

Otwórz Artykuł