Unikatowość i osobliwość w perspektywie estetyki życia codziennego oraz estetycznego doświadczenia przestrzeni publicznej na przykładzie regionu łódzkiego 

Jowita Mróz

Abstrakt

Unikatowość i osobliwość jako nieklasyczne kategorie estetyczne funkcjonują nie tylko w ramach dyskursu naukowego, ale również publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem polityki społeczno-kulturalnej, która okazuje się ważnym przedmiotem badań z zakresu estetyki życia codziennego. W artykule unikatowość i osobliwość rozpatrywane są również z perspektywy estetycznego doświadczenia przestrzeni publicznej. Przeanalizowane zostaną możliwości oraz warunki doświadczenia w codzienności tego, co nietypowe, jedyne w swoim rodzaju, a jednocześnie stale w niej obecne. Posługując się przykładami obiektów, zjawisk i wydarzeń, które znajdują się lub odbywają się w przestrzeni publicznej i są przez podmioty administracji publicznej oraz instytucje kultury promowane czy klasyfikowane jako unikaty lub osobliwości, omówione zostaną podstawowe zagadnienia terminologiczno-teoretyczne, podmiotowe i przedmiotowe warunki estetycznego doświadczenia w codzienności unikatowości i osobliwości, a także szeroko rozumiane relacje między tym, co z założenia miało być wyjątkowe i niepowtarzalne, a stało się częścią codziennych praktyk, tradycji, a nawet powszedniego krajobrazu przestrzeni. 

Słowa kluczowe

unikatowość, osobliwość, estetyka życia codziennego, estetycznego doświadczenia przestrzeni publicznej

The Unique and the Peculiar: A Perspective of the Aesthetics of Everyday Life and the Aesthetic Experience of Public Space (An Example of the Lodz Region)

Abstract

Uniqueness and peculiarity as non-classical aesthetic categories function not only in scholarly discourse, but also in public discourse, with a particular focus on socio-cultural policies, which are an important object of research on the aesthetics of everyday life. In the article, uniqueness and peculiarity are considered from the perspective of the aesthetic experience of public space. I analyze the possibilities and conditions of experiencing the unusual and the unique, which inhere in everyday life. Using examples of objects, phenomena, and events that are located or take place in public space and are promoted or classified as rarities or peculiarities by the public administration and cultural institutions, I discuss the basic terminological and theoretical issues and examine the subjective and objective conditions of the aesthetic experience of rarities and peculiarities in everyday life, and the relations between what was intended to be exceptional and unique but has become part of everyday practices, traditions,and even the everyday space.

Keywords 

uniqueness, peculiarity, aesthetics of everyday life, aesthetic experience of public space

Otwórz Artykuł