Opór (nie)codzienny: lokalne odpowiedzi na globalny kryzys klimatu

Weronika Mazurek

Abstrakt

Artykuł dotyczy analizy różnych form działań, które powstają oddolnie w odpowiedzi na kryzys klimatu. To co je łączy to charakter projektowy rozumiany jako działanie zorientowane na osiągnięcie celu oraz opór i dążenie do zmiany rzeczywistości. Głównym celem jest zaprezentowanie jednej z metod, która choć proponowana przez profesjonalnych projektantów, może inspirować do działań w codziennym życiu oraz je przekształcać. Chodzi o projektowanie eliminacji niezrównoważonych (ang. unsustainable) praktyk i nie-projektowanie polegające na odmowie realizacji projektu zgodnie z wcześniejszym założeniem, jeśli uznano je za bezcelowe. Przykłady takich projektów ujawniają inny niż nastawiony na konsumpcję wymiar codzienności, który nie leży w zasięgu rynku. 

Słowa kluczowe

kryzys klimatu, codzienność, opór, non-design, architektura, aktywizm

The Resistance of (Not So) Quotidian Life: Local Responses to the Global Climate Crisis

Abstract

This article examines the various forms of action launched at the grassroots level as a response to the climate crisis. What they have in common is their design orientation, understood as a goal-oriented action marked by resistance and aspiration to change reality. The main aim of the paperis to present a method that, though proposed by professional designers, can inspire action in everyday life and transform it. This method involves elimination design, whichserves to remove unsustainable practices, and non-design, which consists in refusing to carry out a project as previously devised if it is deemed pointless. Examples of such designs reveal a dimension of everyday life that is not consumption-oriented and, as such, lies outside the reach of the market.

Keywords

climate crisis, everyday life, resistance, non-design, architecture, activism

Otwórz Artykuł