Kamp jako sposób życia 

Julia Kuźnia

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia kampu i przybliża badania przeprowadzone z piątką osób w formie wywiadów pogłębionych. Odnosząc się do zagadnień tożsamości, konstruowalności ja oraz wykorzystywania kampowych strategii do radzenia sobie z opresją, autorka podjęła próbę pokazania, że kategoria kampu nie ogranicza się jedynie do jej estetycznego wymiaru, ale jest również praktyką, stosowaną na co dzień przez konkretne jednostki – osoba kampująca głośno deklaruje swoją odmienność, akceptuje ją i wykorzystuje dla swojej przewagi, nie mając oporów przed demaskowaniem normatywnych zasad społeczeństwa, w którym funkcjonuje.

Słowa kluczowe

kamp, queer, wartości, tożsamość, polityczność, estetyka 

Camp as a Way of Life

Abstract
This article discusses camp and reports a research study in which in-depth interviews were administered to five people. I examine the issues of identity, the constructability of the self, and the use of camp strategies to cope with oppression in order to show that camp is not limited to an aesthetic dimension, but is also a practice used by specific individuals on a daily basis; a camp person openly declares their difference, accepts it, uses it to their advantage, and does not hesitate to expose the normative rules of the society in which they live.

Keywords

camp, queer, values, identity, political, aesthetics 

Otwórz Artykuł