„Jesteśmy!” Sąsiedztwo jako nośnik wartości w „Berku” Marcina Szczygielskiego (z „Etyką ponowoczesną”w tle)

Łukasz Rozwadowski

Abstrakt

Artykuł zmierza do wykazania, że sąsiedztwo stanowi w powieści Berek M. Szczygielskiego nośnik przynajmniej trzech istotnych wartości: bezpośredniości, oporności (skontrastowanego z grą wyobraźni, fantazją) i trwałości, a także ujawnia kruchość osób współzamieszkujących. Do interpretacji tekstu posłużono się pojęciami Innego i Trzeciego zaczerpniętymi z Etyki ponowoczesnej Z. Baumana, która mimo różnic gatunkowych zdradza aksjologiczne powinowactwo z Berkiem.Analiza pokazuje, że wszelkie zapośredniczenia pomiędzy ludźmi – media, idee – są w Berku przedstawione negatywnie, a pozytywnie waloryzowane są bezpośrednie interakcje z Innym.

Słowa kluczowe

sąsiedztwo, nieheteronormatywność, aksjologia, Inny

Here We Are! Neighborliness as a Vehicle for Values in Marcin Szczygielski’s Berek (with Recourse to Postmodern Ethics)

Abstract

The article aims to show that in Marcin Szczygielski’s novel Berek, neighbourliness is a vehicle for at least three important values: immediacy, resistance (contrasted with arbitrariness characterizing the world of fantasy), and durability, and reveals the precariousness of cohabitants. To interpret Szczygielski’stext, I rely on the notions of the Other and the Third from Zygmunt Bauman’s Postmodern Ethics, which has an axiological affinity to Berek despite their generic differences. My analysis shows that all mediations between people, such as media and ideas, are negatively assessed in Berek, and only direct interactions are favourably evaluated in it.

Keywords

neighbourhood, non-heteronormativity, axiology, the Other   

Otwórz Artykuł