Codzienność w nieheteronormatywnym świecie na przykładzie powieści „Nie wszyscy pójdziemy do raju” Olgi Górskiej

Karolina Lewińska

Abstrakt

Punktem wyjścia do rozważań nad codziennością w nieheteronormatywnym świecie jest wyróżniona przez Błażeja Warkockiego grupa „normalsów” – bohaterów literackich prozy lat 90., którzy m.in. poprzez opisy codziennego życia przekonywali czytelników o swojej zwyczajności. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy cechy „normalsów” podziela bohaterka powieści Olgi Górskiej Nie wszyscy pójdziemy do raju (2022). Na podstawie analizy opartej o teorię polityki queerowej Eve Kosofsky-Sedgwick stwierdzono, że utwór korzysta ze strategii asymilacyjnych. Codzienności nieheteronormatywnej narratorki nie została przedstawiona jako odmienna – przeciwnie, podkreślono zachodzące między nią a „normalsami” różnice. Jednocześnie jednak dostrzegalne jest pragnienie ich zatarcia, chęć dzielenia przywilejów „normalności”. Artykuł może skłaniać do dyskusji nad potrzebą rozszerzenia czy uaktualnienia przywołanej koncepcji Warkockiego.

Słowa kluczowe

codzienność, nieheteronormatywność, polska proza współczesna

Everyday life in a non-heteronormative world on the example of the novel Not All of Us Will Go to Paradise by Olga Górska

Abstract

The starting point for my inquiry into everyday life in a non-heteronormative world is provided by what Błażej Warkocki called the “normals”: literary characters from the fiction of the 1990s who convinced readers of their ordinariness through descriptions of their daily lives. The aim of this paper is to establish whether the narrator of Olga Górska’s novel Nie wszyscy pójdziemy do raju (2022) shares the characteristics of these “normals”. Based on an analysis informed by Eve Kosofsky-Sedgwick’s queer theory, I conclude that Górska’s text employs assimilationist strategies. The non-heteronormative protagonist’s everyday life is not portrayed as unremarkable; on the contrary, her differences from the “normals” are emphasized. However, she also evidently desires to blur those differences and share the privileges of “normality”. This article may invite a discussion on updating Warkocki’s concept and/or expanding it to cover the latest Polish literature addressing issues of non-heteronormativity.

Keywords

everyday life, non-heteronormativity, contemporary Polish fiction

Otwórz Artykuł