Codzienność a rewolucja. Sytuacjonistyczna koncepcja historii i czasu

Bartosz Ciemniak

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie Czytelników z sytuacjonistyczną koncepcją nieodwracalnego czasu, życia prawami, które determinuje projekt tzw. rewolucji życia codziennego. Zdaniem sytuacjonistów należy odrzucić sposób życia oparty na powtarzalności i rutynie w imię życia jako przygody wiodącej ku spełnieniu i śmierci. Wedle tej koncepcji autentyczne życie polega na utożsamieniu się z upływem czasu; polega na rozbijaniu tego, co zastane i konstruowaniu nowych zespołów przeżyć (tzw. konstruowanie sytuacji). Poprzez wypracowanie nowych modeli eksperymentalnych zachowań, chcieli sytuacjoniści dokonać społecznej zmiany od wewnątrz, wychodząc od indywidualnych doświadczeń jednostek, nie zaś od odgórnie sformułowanego projektu, który grozi, że zamieni się w utopię. W związku z tym artykuł podejmuje również wątek myślenia dialektycznego oraz ujmuje go w swoistej, sytuacjonistycznej reinterpretacji. Bardziej ogólnym celem artykułu jest również oddanie intencji sytuacjonistów w języku innym niż idiom filozofii marksistowskiej.

Słowa-kluczowe

Debord, Hegel, sytuacjoniści, czas, rewolucja, codzienność

Everyday Life and Revolution: The Situationist Concept of History and Time

Abstract

The purpose of this article is to outline the Situationist concept of irreversible time and living by the laws determined by the project of the so-called revolution of everyday life. According to the Situationists, the way of life based on repetition and routine should be rejected for the sake of life as an adventure leading to fulfillment and death. According to this conception, authentic living consists in identifying with the passage of time, in breaking up what is entrenched, and in constructing new sets of experiences (the so-called construction of a situation). By developing new experimental models of behavior, the Situationists wanted to effect social change from within, starting from the individuals’ personal experiences, rather than from any top-down project that any moment might turn into a utopia. Given this, the article also addresses dialectical thinking and presents it in a specific situationist reinterpretation. More generally, the article aims to convey the intentions of the Situationists in a language other than the idiom of Marxist philosophy.

Keywords

Debord, Hegel, situationists, time, revolution, everyday life

Otwórz Artykuł