Wojna rosyjsko-ukraińska w kontekście bezpieczeństwa globalnego

Ałła Kyrydon, Serhiy Troyan

Abstrakt

Współczesna wojna rosyjsko-ukraińska trwa od końca lutego 2014 roku i już stała się największym konfliktem militarnym w Europie po drugiej wojnie światowej. Wojna wywołała różnorodne skutki dla Ukrainy i jej obywateli, a także krajów i społeczeństw europejskich, i w reszcie dla całego globu. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie podstawowych przyczyn wybuchu i określenie złożoności charakteru i etapów wojny rosyjsko-ukraińskiej. Na podstawie analizy dokumentów i opracowania literatury przedmiotu zostały wyjaśnione przesłanki o charakterze geopolitycznym, cywilizacyjnym, gospodarczym, ideologicznym, które spowodowały agresję Rosji na Ukrainę. Udowodniono, że wojna rosyjsko-ukraińska przeszła dwa etapy lub fazy – wojny hybrydowej (26.02.2014–23.02.2022) i wojny na pełną skalę (od 24.02.2023) – i wywołała różnorodne istotne skutki w wymiarze lokalnym (ukraińskim), regionalnym (europejskim) i światowym (globalnym).

Słowa kluczowe

wojna rosyjsko-ukraińska 2014–2023, konflikt asymetryczny, wojna hybrydowa, wojna na pełną skalę, skutki wojny

The Russian-Ukrainian War in the Conditions of Global Security

Abstract

The modern Russian-Ukrainian war has been going on since the end of February 2014 and has already become the largest military conflict in Europe after the Second World War. The war had a variety of consequences for Ukraine and its citizens, European countries and societies, and indeed the entire globe. The purpose of this article is to explain the basic causes of the outbreak and to determine the complexity of the nature and stages of the Russian-Ukrainian war. On the basis of the analysis of documents and the study of the literature on the subject, the geopolitical, civilizational, economic and ideological premises that caused Russia’s aggression against Ukraine were clarified. It has been proven that the Russian-Ukrainian war went through two stages or phases – a hybrid war (February 26, 2014–February 23, 2022) and a full-scale war (February 24, 2023) – and caused various serious consequences in the local (Ukrainian), regional (European) and global (global).

Keywords

Russian-Ukrainian war 2014–2023, asymmetric conflict, hybrid war, full-scale war, effects of war

Otwórz Artykuł