Social and cultural adaptation of Ukrainian refugees in Poland: the culture of everyday life

Nataliia Dobroier

Abstract

The scientific interests of this study are focused on the adaptation of Ukrainian refugees in Poland. The analysis of the everyday culture is considered the most promising regarding studying the transformation of refugees, as the everyday culture serves as one of the leading indicators of the degree of involvement in a new social and cultural space. The primary purpose of this article is to study the everyday culture of Ukrainian refugees as the main factor, which shows the degree of their integration into the host community. This study introduces the most informative spheres of the culture of everyday life, such as public life and the service sector. The study is based on a triangulation research strategy. In a theoretical approach, it is applied in three systems, namely, the theory of everyday life, the social construction of reality, and the idea of cognitive dissonance. The research materials comprise the results of the survey, the analysis of chats of Ukrainian refugees on social networks, and the results of sectoral and scientific research. The given strategy enabled us to trace the degree of adaptation of Ukrainian refugees in Poland and conclude that everyday interactions between people are of crucial importance for the transformation of refugees in a new country. The social construction of reality explains the interaction between two cultures. The change of stereotypes and diffusion constitutes the essential adaptation processes of Ukrainian refugees in Poland.

Keywords

social and cultural adaptation, Ukrainian refugees, Poland, everyday life culture, stereotypes.

Adaptacja społeczno-kulturowa ukraińskich uchodźców w Polsce: kultura życia codziennego

Abstrakt

Zainteresowania naukowe niniejszego opracowania koncentrują się na adaptacji ukraińskich uchodźców w Polsce. Analiza kultury życia codziennego jest uważana za najbardziej obiecującą w badaniu przemian uchodźców, ponieważ kultura życia codziennego jest jednym z wiodących wskaźników stopnia zaangażowania w nową przestrzeń społeczną i kulturową. Podstawowym celem artykułu jest zbadanie kultury dnia codziennego ukraińskich uchodźców jako głównego czynnika, który pokazuje stopień ich integracji ze społecznością przyjmującą. Niniejsze opracowanie wprowadza najbardziej pouczające sfery kultury życia codziennego, takie jak życie publiczne i sektor usług. Badanie opiera się na triangulacyjnej strategii badawczej. W ujęciu teoretycznym stosowana jest w trzech systemach, a mianowicie teorii życia codziennego, społecznej konstrukcji rzeczywistości oraz idei dysonansu poznawczego. Materiał badawczy obejmuje wyniki ankiety, analizę czatów ukraińskich uchodźców na portalach społecznościowych oraz wyniki badań sektorowych i naukowych. Podana strategia pozwoliła nam prześledzić stopień przystosowania uchodźców ukraińskich w Polsce i stwierdzić, że codzienne interakcje między ludźmi mają kluczowe znaczenie dla transformacji uchodźców w nowym kraju. Społeczna konstrukcja rzeczywistości wyjaśnia interakcję między dwiema kulturami. Zmiana stereotypów i dyfuzja to istotne procesy adaptacyjne ukraińskich uchodźców w Polsce.

Słowa kluczowe

przystosowanie społeczne i kulturowe, uchodźcy ukraińscy, Polska, kultura życia codziennego, stereotypy

Otwórz Artykuł