Nordycka strategia stabilizacji w czasach globalnych zmian

Monika Banaś

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza założeń przedstawionych przez Radę Nordycką, dotyczących zabezpieczenia stabilności regionu Norden w czasach globalnych i gwałtownych zmian. Projekt zatytułowany w skrócie Norden 2030, opisuje 12 obszarów stanowiących tzw. obszary priorytetowe, kluczowe dla zapewnienia szeroko pojętej stabilizacji i warunków dla zrównoważonego rozwoju krajów członkowskich, tworzących nordycką wspólnotę.

W dobie ogólnoświatowych, przyspieszonych i niejednokrotnie gwałtownie przebiegających zmian, społeczeństwa dalekiej Północy, liczebnie znacznie mniejsze od społeczeństw chociażby kontynentalnej Europy, celem zabezpieczenia własnych, inkluzywnie definiowanych interesów, podejmują inicjatywy zmierzające do coraz większej wewnątrznordyckiej integracji, zacieśnienia wielosektorowej współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy gospodarczej.

W artykule, na podstawie analizy materiałów zastanych, raportów i dokumentów przyjętych przez Radę Nordycką, przedstawione zostały kluczowe kwestie, stanowiące filary stabilizacyjne dla społeczeństw, gospodarek i państw nordyckich, ujęte w trzech obszarach: bezpieczeństwa, nordyckiego modelu dobrobytu oraz zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe

Norden, stabilizacja, bezpieczeństwo, globalne zmiany

The Nordic stabilization strategy in times of global change

Abstract

The aim of the article is to analyze the assumptions presented by the Nordic Council regarding securing the stability of the Norden region in times of rapid global changes. The project, briefly titled Norden 2030, describes 12 areas constituting the so-called priority areas, key to ensuring broadly understood stabilization and conditions for sustainable development of the member countries that make up the Nordic community.

In the era of global, accelerated and often violent changes, the societies of the far north, numerically much smaller even than the societies of continental Europe, to secure their own, inclusively defined interests, undertake initiatives aimed at increasing intra-Nordic integration, tightening multi-sectoral cooperation, with particular emphasis on economic cooperation.

The article, based on the analysis of existing materials, reports and documents adopted by the Nordic Council, presents key issues that are pillars of stabilization for Nordic societies, economies, and countries, in three areas: security, the Nordic model of prosperity and sustainable development.

Keywords

Norden, stabilization, security, global changes

Otwórz Artykuł