Ekspresja sceniczna a performans miejsca. Wrocławska scena muzyczna – przed pandemią i w jej trakcie

Jakub Kopaniecki

Abstrakt

Pierwsza część artykułu poświęcona jest niepandemicznemu funkcjonowaniu lokalnej sceny muzycznej. Podczas koncertu muzyki popularnej komunikacja na osi muzyk-odbiorca opiera się na pewnych obowiązujących wzorach zachowań i typów ekspresji, wynikających z wykonywanego gatunku muzyki popularnej. Komunikacja zależna jest od swoistego etosu wykonywanego gatunku i przystawać musi do miejsca oraz społeczności muzycznej go tworzącej. Ekspresja muzyczna warunkuje bowiem ekspresję sceniczną, a doświadczenie występu muzycznego jest wielosensoryczne i uzależnione od charakteru miejsca, w którym występ się dokonuje.

W drugiej części artykułu, poświęconej wrocławskiej scenie muzycznej w trakcie pandemii COVID-19, postaram się natomiast udowodnić, że klasyczna, fizyczna nażywość, jest niezbędna dla funkcjonowania lokalnych scen muzycznych, także pod względem ekonomicznym. Globalna skala pandemii bowiem silnie wpłynęła na lokalne społeczności, doprowadzając do wstrzymania omówionych we wcześniejszej części artykułu procesów, zaburzając tym samym procesy kształtujące miasta kreatywne, takie jak Wrocław.

Słowa kluczowe

lokalna scena muzyczna, muzyka popularna, koncert, nażywość, performans, pejzaż dźwiękowy miasta, pandemia

Stage expression and the performance of the place. The Wrocław music scene – before and during the pandemic

Abstract

The first part of the article is devoted to the 'normal’, non-pandemic functioning of the local music scene. During a popular music concert, communication on the musician-receiver axis is based on certain obligatory patterns of behaviour and types of expression, stemming from the popular music genre being performed. The communication depends on the specific ethos of the performed genre and has to be in tune with the place and the musical community creating it. Indeed, musical expression determines stage expression, and the experience of a musical performance is multisensory and dependent on the nature of the place in which the performance takes place.

In the second part of the article, dedicated to the Wrocław music scene during the COVID-19 pandemic, I will try to prove that classical, physical live performance is essential to the functioning of local music scenes, also in economic terms. For the global scale of the pandemic had a strong impact on local communities, bringing the processes discussed in the earlier part of the article to a halt, thus disrupting the processes that shape creative cities such as Wrocław.

Keywords

local music scene, popular music, concert, liveness, performance, urban soundscape, pandemic

Otwórz Artykuł