Ekonomiczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów w Azji w okresie turbulencji gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie  

Adam Reczuch

Abstrakt

Celem tego artykułu jest opis zmian poziomu konsumpcji gospodarstw domowych w kilku państwach położonych w dalekowschodniej Azji w okresie 2020-2022. W zglobalizowanym świecie, pandemia COVID-10 oraz wojna w Ukrainie przyniosła wiele ujemnych następstw dla gospodarstw domowych, powodując zmianę konsumpcji w okresie ekonomicznej niepewności. Niniejsza analiza ujmuje ten problem w szerszym spektrum badawczym, zarówno ekonomicznym społecznym, politycznym, jak i kulturowym.

Słowa kluczowe

konsumpcja, Azja, pandemia, wojna, Ukraina

Economic and cultural circumstances of consumer behavior in Asia during economic turbulences connected with restrictions on pandemia COVID-19 and war in Ukraine

Abstract

The aim of that article is to describe changes in the level of household consumption in several countries in far East Asia in the period between 2020-2022.  In globalized world, pandemia COVID-19 and war in Ukraine have had a lot of negative consequences for households and resulted in a change in their behavior of consumption in a period of economic insecurity. That analysis takes into consideration the wider scientific spectrum – economic, social, political, and cultural.

Keywords

consumption, Asia, pandemic, war, Ukraine

Otwórz Artykuł