Chińska dyplomacja zdrowotna wobec krajów Azji Południowo-Wschodniej w trakcie pandemii COVID-19 jako narzędzie softpower

Tomasz Burdzik

Abstrakt

Dyplomacja zdrowotna pozostaje ważnym elementem polityki zagranicznej, której celem jest rozszerzenie swoich wpływów geopolitycznych na świecie. Dyplomacja zdrowotna Chin zyskała globalną uwagę, zwłaszcza podczas pandemii koronawirusa (COVID-19). Niniejszy artykuł przedstawia podejście softpower do dyplomacji zdrowotnej stosowane przez Chiny podczas pandemii koronawirusa oraz strategie i inicjatywy leżące u podstaw tego podejścia w Azji Południowo-Wschodniej. Wyniki przeprowadzonej analizy sugerują, że chińska dyplomacja zdrowotna była wykorzystywana do uzyskania możliwości geopolitycznych. Niniejszy artykuł koncentruje się na odpowiedzi pytanie, w jaki sposób Chiny wykorzystały dyplomację zdrowotną jako narzędzie softpower względem krajów Azji Południowo-Wschodniej podczas pandemii COVID-19?

Słowa kluczowe

Chiny, Azja Południowo-Wschodnia, softpower, dyplomacja zdrowotna, COVID-19

China’s Health Diplomacy as a Soft Power Tool Towards South Asia During Covid-19 Pandemic  

Abstract

To increase their geopolitical influence globally, foreign policy continues to place a high priority on health diplomacy. China’s health diplomacy has received global attention, especially during the coronavirus (COVID‐19) pandemic. This article presents the soft power approach to policing engaged by China during the coronavirus pandemic and the underpinning strategies and initiatives deployed in Southeast Asia. Beijing has launched a pandemic diplomacy toward Southeast Asia to create a positive image and strengthen China’s soft power.Findings suggest that Chinese health diplomacywas used to obtain geopolitical opportunities. This article centers on the question, how did China dispatch health diplomacy as a soft power tool across the Southeast Asia during the COVID‐19 pandemic? 

Keywords

China, Southeast Asia, soft power, health diplomacy, COVID-19

Otwórz Artykuł