Warstwy miasta

Grzegorz Soboń

Layers of the City

The article is an attempt to scientifically describe the images produced by or functioning in the urban space. The author writes about the visual forms of resisting — the political power in countries such as Chile, Saudi Arabia, Egypt, Lebanon, Spain and Poland. The considerations are devoted to walls as a cultural phenomenon or, in other words as ma-nifestations of culture in sign and axiotic dimension. The author diagnoses the functioning of these phenomena within a narrowly defined culture, that is precisely in relation to messages and values. The theoretical framework of the considerations is the cultural studies concept of Stanisław Pietraszko, in which messages (which are some sort of „features” related to com-munication — belonging to the civilization order) and values understood as a special kind of objectified qualities of human existence are juxtaposed.

Keywords: values and messages, visual resistance, wall, urban space, city

Warstwy miasta

Artykuł jest próbą poddania naukowej refleksji obrazów wytwarzanych czy funkcjonujących w przestrzeni miejskiej. Autor opisuje wizualne formy stawiania oporu władzy politycznej w takich krajach jak Chile, Arabia Saudyjska, Egipt, Liban, Hiszpania i Polska. Rozważania poświęcone są murom i ścianom jako zjawisku kulturowemu lub też mówiąc inaczej jako przejawom kultury w jej znakowym i aksjotycznym wymiarze. Autor diagnozuje funkcjono-wanie owych fenomenów w ramach kultury definiowanej wąsko, czyli właśnie w odniesieniu do przekazów i wartości. Ramą teoretyczną rozważań jest kulturoznawcza koncepcja Stani-sława Pietraszki, w której zestawia się ze sobą przekazy (czyli swego rodzaju „funkcjonalno-ści” związane z komunikacją — przynależącą do porządku cywilizacyjnego) oraz wartości, rozumiane jako szczególny rodzaj zobiektywizowanych i zobiektalizowanych jakości ludz-kiego bytu

Słowa klucze: wartości i przekazy, wizualny opór, mury, przestrzeń miejska, miasto

Otwórz Artykuł