Relacyjna uważność

Rudolf Dettlaff

Relational Mindfulness

The aim of the article is to present a new cognitive tool that the author calls relational mindfulness. It consists of three elements: observation, experiment and fabulation. This tool is designed to help regain a sense of agency in societies of control. The article begins with a description of the societies of control and the phenomena correlated with it, which constitute the context for the tool I propose.

Key words: relational mindfulness, Deleuze, experiment, society of control

Relacyjna uważność

Celem artykułu jest przedstawienie nowego narzędzia poznawczego, które autor nazywa relacyjną uważnością. Składa się ona z trzech elementów: obserwacji, eksperymentu i fabulacji. Narzędzie to ma pomóc odzyskiwać poczucie sprawczości w społeczeństwach kontroli. Artykuł rozpoczyna się od opisania społeczeństw kontroli i skorelowanych z nim zjawisk, stanowiących kontekst dla proponowanego przeze mnie narzędzia.

Słowa kluczowe: relacyjna uważność, Deleuze, eksperyment, społeczeństwo kontroli

Otwórz Artykuł