Globalne ścieżki techno

Anna Kwapisz

Global Techno Tracks

The article, which is a case study of Detroit and Berlin, shows how changes in music can be associated with socio-cultural transformations, and to what extent political events affect the character of the city and its atmosphere. The article emphasizes the role of the environment in creating the identity of the city, its entities, ways of acting, spending free time, and organizing everyday life. These practices, created under the banner of the developing techno environment, began to give the place a specific character. Essay shows the transition from a space marked by difficult experiences to the plane of intervention activities, grounded, among others, by urban activism. The historical analysis of the techno genre and the presentation of the socio-political situation in Berlin were to prove how music can be connected with global transformations and influence urban culture.

Key words: Detroit, Berlin, identity, urban culture, techno, globalization

Globalne ścieżki techno

Artykuł, stanowiąc studium przypadku Detroit i Berlina wskazuje, w jaki sposób zmiany w muzyce mogą łączyć się z przeobrażeniami społeczno-kulturowymi, a także w jakim stopniu wydarzenia polityczne wpływają na charakter miasta i jego atmosferę. W artykule zostaje podkreślona rola środowiska w tworzeniu tożsamości miasta, jego podmiotów, sposobów działania, spędzania czasu wolnego, organizowania codzienności. Praktyki te, tworzone pod szyldem rozwijającego się środowiska techno, zaczęły jednocześnie nadawać specyficzny charakter temu miejscu. Esej ukazuje tym samym przejście od przestrzeni naznaczonej trudnymi doświadczeniami do płaszczyzny działań interwencyjnych, ugruntowanych między innymi za sprawą aktywizmu miejskiego. Analiza historyczna gatunku techno oraz przybliżenie sytuacji społeczno-politycznej Berlina miały zatem udowodnić, w jaki sposób muzyka może łączyć się z globalnymi przeobrażeniami i wpływać na miejską kulturę.

Słowa kluczowe: Detroit, Berlin, tożsamość miejsca, kultura miejska, techno, globalizacja

Otwórz Artykuł