Estetyki nekropolityczne. Próby konfiguracji

Cezary Wicher

The Aesthetics of Necropolitics. Attempts at Configuration

This paper attempts to characterize the phenomenon of the aesthetics of necropolitics. Using the theses of Achille Mbembe’s famous essay, I try to turn the category of the necropolitical into an aesthetic quality and look at the procedures of its operation as a phenomenon coming from the fields of management (politics) and visibility (aesthetics). I ground the theoretical foundations of necropolitical aesthetics in the writings of Jacques Rancière and his philosophy of representation. The French philosopher convincingly analyzed the relationship between aesthetics, politics, and art, and he was preoccupied with the problem of social visibility. Along with the reference to Rancière, I draw a parallel between his philosophy of perception and Judith Butler’s Frames of War. In this work, in which she coined, among other things, the concept of fragility, the American feminist philosopher at many points comes close to the notions developed around the concept of dividing the perceptible, which is the starting point of the reflections of the author of The Fate of Images. It is also worth mentioning that Butler directly refers to Mbembe’s essay, she is preoccupied with the Israeli-Palestinian war, even though explicitely she does not use the term necropolitics. The last paragraphs of the text are an attempt to analyze the cultural texts with the help of the apparatus built earlier.

Keywords: aesthetics, necropolitics, biopolitics, images, visuality

Estetyki nekropolityczne. Próby konfiguracji

Artykuł stanowi próbę scharakteryzowania zjawiska estetyki nekropolitycznej. Wykorzystując tezy głośnego eseju Achille Mbembe, staram się przekuć kategorię nekropolityki w jakość estetyczną i przyjrzeć się procedurom jej działania jako zjawiska pochodzącego z pól zarządzania (polityki) i widzialności (estetyki). Podstawy teoretyczne estetyki nekropolitycznej osadzam w pismach Jacquesa Rancière’a i jego filozofii re-prezentacji. Francuski filozof w przekonujący sposób analizował związki estetyki, polityki i sztuki, zajmował go problem społecznej widzialności. Wraz z odniesieniem do Rancière’a, wytaczam paralelę między jego filozofią postrzegalności a Ramami wojny Judith Butler. Amerykańska filozofka w tej pracy, w której ukuła m.in. pojęcie kruchości, w wielu momen-tach zbliża się do pojęć wypracowanych wokół koncepcji dzielenia postrzegalnego, która jest punktem wyjścia dla rozważań autora Losu obrazów. Warto też wspomnieć, że Butler wprost nawiązuje do eseju Mbembego, zajmuje ją wojna izraelsko-palestyńska, mimo że eksplicytnie nie używa pojęcia nekropolityka. Ostatnie ustępy tekstu to próba analizy tekstów kultury z pomocą zbudowanego wcześniej aparatu.

Słowa kluczowe: estetyka, nekropolityka, biopolityka, obrazy, wizualność

Otwórz Artykuł