Czasoprzestrzeń świdnickiego Rynku

Adam Nobis

The Time-Space of Świdnica’s Market Square

My focus in this paper is on the Antiques Fair which is held on the Market Square in Świdnica. My argument is driven by the following questions: What is actually going on here? What does this encounter of people and objects embody? In trying to answer these questions, I rely on the insights and methods of non-anthropocentric humanist researchers. I also draw on a new framework which is being constructed by global-studies scholars who question the traditional understandings of globali-ty and locality. While these notions are conventionally put in opposition to each other, these scholars seek to develop a non-antagonistic view of interrelations between the local and the global. Non-anthropocentric humanism helps us understand that the Świdnica Market Square is a site where not only people meet with objects, but also objects meet with people and other objects, and obviously people meet with other people, but animals, plants the space of the Market Square along with its components, the wind, the rain and the sun are also participants in this encounter. New approaches to the local-global relationship help us grasp that partici-pants in the encounter, their interrelations and the encounter itself are entangled in various interdependencies with several other locations. At the same time, participants in the encounter engage in various relations. The network of these relations isan integral part of a globally spanning, if not far wider, web of interconnections. Participants in the encounter on the Market Square in Świdnica link it to multiple locations and also to multiple time-frames, as a result of which the Świdnica-based event turns out to be a dynamic, as-yet incomplete palimpsest, which is still being pieced together.The time-space of this Market Square isan integral part of a broader time-space which spreads out, both temporally and spatially. This time-space can be called a Great Palimpsest. The human world is but a tiny part of it. Wherever we live, we inhabit a dense tangle of integral interconnections with various places and moments, and with their meanings and values, to which we owe our existence.

Keywords: Świdnica, Market Place, locality, globality, time-space, objects

Czasoprzestrzeń świdnickiego Rynku

Przedmiotem mojego zainteresowania jest Giełda Staroci na Rynku w Świdnicy. Pytania, na które szukam odpowiedzi, brzmią: co tu się dzieje? Czym jest to spotkanie ludzi i przedmiotów? Szukając odpowiedzi korzystam z inspiracji i pomocy badaczy humanizmu nie-antropocentrycznego. Odwołuję się też do nowego nurtu rozwijanego przez badaczy studiów globalnych, którzy kwestionują tradycyjnie rozumienie globalności i lokalności przeciwstawiające te pojęcia. Starają się oni wypracować nieantagonistyczny sposób rozumienia relacji między lokalnością i globalnością. Humanizm nie-antropocentryczny pozwala zrozumieć, że tu nie tylko ludzie spotykają się z przedmiotami, lecz także przedmioty z ludźmi, innymi przedmiotami, oczywiście ludzie z ludźmi, ale w spotkaniu uczestniczą także zwierzęta, rośliny, przestrzeń Rynku, wiatr, deszcz, słońce… Nowe rozumienie relacji lokalne-globalne pozwala zrozumieć, że uczestnicy spotkania, relacje między nimi i samo spotkanie uwikłane jest w rozmaite zależności z wieloma innymi miejscami. Jednocześnie między uczestnikami spotkania zachodzą rozmaite relacje. Sieć tych relacji jest integralną częścią sieci powiązań o zasięgu globalnym, a nawet znacznie rozleglejszym. Uczestnicy spotkania na Rynku nie tylko wikłają go z rozmaitymi miejscami, lecz i czasami świdnickie wydarzenie okazuje się rodzajem dynamicznego palimpsestu, którego zapis nadal się odbywa i nie został ukończony. Czasoprzestrzeń tego Rynku jest integralną częścią szerszej czasoprzestrzeni rozciągającej się bardzo szeroko. Czasoprzestrzeń ta jest także homogeniczna z resztą tej czasoprzestrzeni. Powiedzieć można o niej, że jest Wielkim Palimpsestem. Jej znikomym fragmentem jest świat ludzi. Wszędzie żyjemy w gęstwinie integralnych związków z różnymi miejscami i momentami, z ich rolami, znaczeniami i wartościami, dzięki którym istnieje-my.

Słowa kluczowe: Świdnica, rynek, lokalność, globalność, czasoprzestrzeń, przedmioty

Otwórz Artykuł