„Zwykłe czy niezwykłe?” — ozdoby w starożytności jako element kultury

Dagmara Król

“Ordinary or Extraordinary?” – Ornaments in Ancient Times as an Element of Culture

One of the main goals of the archaeology research is to examine the remains of humans’ production in previous ages. Ornaments are very helpful in this research, providing informa-tion about wealth and status of individual people, the change of fashion, trade contacts be-tween cultures, local production, sources of raw materials and many others. In this paper I would like to present examples of ‘ordinary’ and ‘extraordinary’ adornments which had a significant meaning for the development of the cultures in Antiquity.

Keywords: ornaments, jewelry, jewellery, antiquity, archaeology

„Zwykłe czy niezwykłe?” — ozdoby w starożytności jako element kultury

Jednym z głównych celów badań archeologicznych jest analiza pozostałości ludzkiej działalności z wieków ubiegłych. Bardzo pomocne w tych dociekaniach są ozdoby, ponieważ dostarczają informacji na temat majętności i statusu poszczególnych osób, zmian mody, intensywności kontaktów handlowych pomiędzy społecznościami, lokalnej produkcji,źródeł surowców oraz wielu innych. W prezentowanej pracy chciałbym przedstawić przykłady „zwykłych” i „niezwykłych” ozdób, które pełniły znaczącą rolę w rozwoju kultury w starożytności.

Słowa kluczowe: ozdoby, biżuteria, starożytność, archeologia

Otwórz Artykuł