“You Must Be Masai Wherever It Is You Come from” — Cultural (In)curiosity in Hemingway’s African Writings

Klaudia Borkiewicz

„Musisz być Masajem, skądkolwiek pochodzisz” — kulturowa (nie)ciekawość w afry-kańskich pismach Hemingwaya

Głównym celem artykułu jest analiza postaw literac-kich Hemingwaya wobec kultury afrykańskiej w nawiązaniu do pojęcia „obojętności kultu-rowej”, którą według Mehringa (2011) Hemingway manifestuje głównie w opowiadaniach takich jak „Krótkie szczęśliwe życie Franciszka Macombera” oraz „Śniegi Kilimanjaro”. Niemniej jednak, skontrastowanie wyżej wymienionych utworów z Zielonymi Wzgórzami Afryki, stawia omawiany przez Mehringa problem w świetle szerszych powiązań między techniką pisarską autora a poruszaną w utworach tematyką. Artykuł stanowi zatem próbę zbadania w jaki sposób Hemingway, kierując się zasadą góry lodowej (The Iceberg Theory) oraz rezygnując z bezpośrednich opisów, zastępuje starannie zaplanowaną eksplorację kultury Masajów spontanicznym w niej uczestnictwem. Przedstawiając to co pierwotne i podświadome poprzez pryzmat swojej relacji z Masajami, Hemingway zdaje się sugerować między wierszami, że wspólny element jednoczący wszystkie kultury i umożliwiający komunikację międzykulturową leży u stóp zielonych wzgórz Afryki.

Słowa kluczowe: Hemingway, ciekawość kulturowa, obojętność kulturowa, inność kulturowa, Afryka, Masajowie, teoria góry lodowej

“You Must Be Masai Wherever It Is You Come from” — Cultural (In)curiosity in Hemingway’s African Writings

The major aim of this paper is to analyze Hemingway’s literary attitudes towards African culture(s) responding to Mehring’s (2011) idea of Hemingway’s “cultural incuriosity” in the author’s short stories such as “The Short Happy Life of Francis Macomber” or “The Snows of Kilimanjaro”. However, only by placing the abovementioned narratives against the background of Green Hills of Africa, can the reader obtain a more comprehensive perspective on Hemingway’s attitude towards African cultures. Thus, the paper attempts to analyze how Hemingway, following the iceberg principle and resigning from explicit descriptions of Masai culture replaces a carefully planned cultural exploration, with a spontaneous and unrestrained cultural immersion. Presenting the primeval and the subconscious through the prism of his relationship with Masai fellow hunters, Hemingway appears to suggest between lines that the common element unifying all the cultures and allowing for cross-cultural communication lies at the feet of the green hills of Africa.

Keywords: Hemingway, cultural (in)curiosity, cultural ignorance, cultural other, Africa, Masai, The Iceberg Theory

Otwórz Artykuł