Śri Aurobindo, Matka a Auroville (rozpatrywane przez pryzmat rozważań nad utopią)

Zygmunt Krasuń

Śri Aurobindo, The Mother a Auroville (Viewed through the Prism of Considering Utopia)

In the article, I will consider the linkage two people with a specific idea manifested in the world of matter. The Aurobindo life metamorphosis will useful as a prism to show a human being who of a young man destined for a state dignitary has turned into a combatant fighting a system, for whom he was dedicated to serve; then, transform from a respected pro-fessor into a respected philosopher and worshiped monk. I will show the role of the Mother in completing the Master’s work. I will explain the assumptions, perturbations and current state of the Auroville project. I will analyze the term of the concept of the utopia of the City of Dawn.

Keywords: Sri Aurobindo, Mirras Alfassa, Auroville, sociology of religion, social utopia

Śri Aurobindo, Matka a Auroville (rozpatrywane przez pryzmat rozważań nad utopią)

W artykule zastanowię się nad powiązaniem dwójki osób z określoną ideą zamanifestowaną w świecie materii. Za pryzmę posłuży życiowa metamorfoza Aurobindo, który z młodzieńca przeznaczonego na dostojnika państwowego, przeistoczył się w bojownika walczącego z systemem, któremu miał służyć; by następnie, przemienić się z szanowanego profesora w poważanego filozofa i wielbionego mnicha. Wykażę role Matki w dopełnieniu dzieła Mistrza. Przybliżę założenia, perturbacje i obecny stan projektu znanego jako Auroville. Całość przeanalizuję pod kątem pojęcia utopijności Miasta Świtu.

Słowa kluczowe: Śri Aurobindo, Mirra Alfassa, Auroville, socjologia religii, utopia społeczna

Otwórz Artykuł