People Between Cultures in Antiquity: a Few Thoughts. What Did People in Different Cultures Have in Common?

Mateusz Żmudziński

Ludzie między kulturami w starożytności: kilka myśli. Co łączy ludzi w różnych kultu-rach?

Uwagi na temat człowieka między kulturami w czasach starożytnych. Autor ma zamiar postawić kilka pytań o to, co stanowiło „rdzeń” starożytnych kultur, było ich wy-znacznikiem i pozwalało ludziom identyfikować się z określonymi grupami czy ludami, jed-nocześnie uważając innych za „obcych”. Warto zastanowić się co mogło rzutować na poczu-cie wspólnoty lub powodować odczucia odrzucenia, obcości. Co mogło być wspólne, a co świadczyło o odrębności kulturowej?

Słowa kluczowe: ludzie, kultury, czasy antyczne

People Between Cultures in Antiquity: a Few Thoughts. What Did People in Different Cultures Have in Common?

In his article, the author intends to ask a few questions about what constituted the „core” of ancient cultures, what was their determinant and allowed people to identify themselves with certain groups or peoples, while considering others as „strangers”. It is worth considering what could affect the sense of community or cause feelings of rejection, alienation. What could have been common, and what testified to the cultural distinctiveness?

Key words: people, cultures, ancient times

Otwórz Artykuł