Mury

Piotr Jakub Fereński, Grzegorz Soboń

The Walls

The walls can be seen as parts of the buildings, but also as independ-ent structures dividing the space, limiting the designated area, as well as objects for defense, protection, etc. (Great Wall of China, ghetto walls, Berlin Wall, wall on the border of the global north and global south — i.e. in the US and Mexico). The privilege of human existence within the cognitive perspectives — for decades dominating the humanities — made it difficult to look at the walls as “non-human” objects. Today, one can try to look at them as phenomena that exist relatively independently of man, showing some kind of autonomy, having their own “goals”…

Keywords: wall, agency, action, literature, metaphor, visual culture, arts, humanities, non-anthropocentric perspective

Mury

Mury można widzieć jako części budowli, ale też jako samodzielne konstrukcje dzielące przestrzeń, ograniczające wyznaczony teren, a także jako obiekty służce obronie, ochronie itd. (Wielki Mur Chiński, mury gett, Mur berliński, mur wznoszony na granicy globalnej północy i globalnego południa — tj. między USA i Meksykiem). Uprzywilejowanie ludzkiej egzystencji w ramach dominujących jeszcze do niedawna w humanistyce perspektyw poznawczych powodowało, iż trudno było spojrzeć na mury jako na przedmioty „nie-ludzkie”. Dziś można już próbować przyglądać się im jako fenomenom istniejącym względnie niezależnie do człowieka, wykazującym się pewnego rodzaju autonomią, posiadającym własne „cele”…

Słowa klucze: mur, sprawczość, działanie, literatura, metafora, sztuki wizualne, humanistyka, perspektywa nieantropocentryczna

Otwórz Artykuł