Kultura istot żywych. O problemach z humanistyczną interpretacją relacji międzygatunkowej człowieka i zwierzęcia

Krystian Saja

Culture of Living Beings. On Problems with Humanistic Interpretation of Inter-special Relationships and Animals

The concept of culture still raises a lot of controversy. The variety of definitions introduces a lot of confusion in the scientific world. Culture remains an unspecified concept and broken between various sub-disciplines. An anthropocentric attitude is also a problem, which suggests that culture is a purely human domain. Meanwhile, man as a biological being remains an animal with an above average mental ability group. Contemporary anthropology, entering into a relationship with cognitive sciences, proves that the place of man in the world is not as obvious as we previously thought. We are part of the Universe, and thus fragments of its logical structure. A human being, as a part of the above structure, is subject to identical laws as the rest of the universe. Galileo claimed that the book of nature is written with mathematical symbols. Thus, man – an element of the structure of the Universe, can be perceived as a mathematical structure, a cybernetic system relatively isolated, subject to signal input and output of the system. Like all mathematical people, all his cultural products are countable.

Keywords: culture, humanity, cognitive science, intentional states, abstraction

Kultura istot żywych. O problemach z humanistyczną interpretacją relacji międzygatunkowej człowieka i zwierzęcia

Pojęcie kultury do dziś budzi sporo kontrowersji. Różnorodność definicji wprowadza sporo zamętu w świecie naukowym. Kultura pozostaje pojęciem niesprecyzowanym oraz rozbitym między różne subdyscypliny. Problemem jest również postawa antropocentryczna, która sugeruje, że kultura jest domeną wyłącznie ludzką. Tymczasem człowiek jako istota biologiczna pozostaje zwierzęciem o ponadprzeciętnej grupie zdolności mentalnych. Współczesna antropologia, wchodząc w relację z naukami kognitywnymi, udowadnia, że miejsce człowieka w świecie nie jest tak oczywiste, jak dotychczas nam się wydawało. Jesteśmy częścią Wszechświata, a co za tym idzie frag-mentami jego logicznej struktury. Istota ludzka, jako cząstka powyższej struktury, podlega identycznym prawom jak reszta uniwersum. Galileusz twierdził, że księga natury jest zapisa-na symbolami matematycznymi. Tym samym człowiek – element struktury Wszechświata, może być postrzegany jak matematyczna struktura, układ cybernetyczny względnie odosob-niony, podlegający sygnałowi na wejściu i wyjściu układu. Podobnie jak człowiek matema-tyczne oraz przeliczalne są wszystkie jego wytwory kulturowe.

Słowa kluczo-we: kultura, człowieczeństwo, kognitywistyka, stany intencjonalne, abstrakcja

Otwórz Artykuł