Człowiek według Grotowskiego

Mirosław Kocur

The Human According to Grotowski

The paper surveys different ideas of the hu-man in Jerzy Grotowski’s life and work. It argues that for Grotowski the human was a per-formative process of self-becoming and self-discovery in the Other.

Keywords: Grotowski, human, identity, Theatre of Sources, Maharishi

Człowiek według Grotowskiego

Artykuł jest przekrojem różnych idei człowieka w życiu i pracy Jerzego Grotowskiego. Argumentuje, że dla Grotowskiego człowiek był performatywnym procesem stawania się sobą i odkrywania siebie w Innym.

Słowa kluczowe: Grotowski, człowiek, tożsamość, Teatr Źródeł, Maharishi

Otwórz Artykuł