Komunikacja pozakulturowa. Więcej pytań niż odpowiedzi

Adam Nobis

Intercultural Communication. More Questions Than Answers

Intercultural commu-nication can be defined as a contact with a human being from a culturally different communi-ty. Is this communication possible only thanks to cultures: ours, foreign or maybe interme-diary? Are we prisoners of culture in this situation? And maybe non-cultural factors also play an important role in this communication? What: biological, material, spiritual? What is the role? Do and what relationships take place in this communication between what is cultural and what is non-cultural? These are the questions the author is looking for answers to.

Keywords: intercultural communication, biology, matter, spirituality

Komunikacja pozakulturowa. Więcej pytań niż odpowiedzi

Komunikacją międzykulturową możemy określić kontakt z człowiekiem ze społeczności odmiennej kultu-rowo od naszej społeczności. Czy komunikacja ta możliwa jest tylko dzięki kulturom: naszej, obcej a może pośredniczącej? Czy w takiej sytuacji jesteśmy więźniami kultur? A może w komunikacji tej ważną rolę odgrywają także czynniki pozakulturowe? Jakie: biologiczne, materialne, duchowe? Jaka jest ta rola? Czy i jakie związki zachodzą w komunikacji między tym, co kulturowe a tym, co pozakulturowe? To pytania, na które autor artykułu szuka odpo-wiedzi.

Słowa kluczowe: komunikacja międzykulturowa, biologia, materia, duchowość

Otwórz Artykuł