Zasada kopernikańska w kosmologii i jej konsekwencje nie tylko kosmologiczne

Tomasz Mrozek

The Copernican Principle in Cosmology and Its Not-Only-Cosmological Consequences

Copernicus, constructing the heliocentric model of the Universe, recognized Earth as an ordinary planet. He reduced its uniqueness by moving from the center of the geocentric system. This reference frame change is a unique thought that can be found today in many fields of the natural sciences. The text presents a few examples of theories, and research re-sults that constitute breakthroughs in our understanding of the world seen from different pers-pectives. The Copernican principle understood as looking at problems from non-anthropocentric perspective is still an important element of the scientific method, which gives hope for the answer to the question: Are we alone in the Universe?

Keywords: space, human, nature, the Copernican principle, a non-anthropocentric perspective

Zasada kopernikańska w kosmologii i jej konsekwencje nie tylko kosmologiczne

Kopernik budując model heliocentryczny uznał Ziemię za zwykłą planetę. Pozbawił jej wyjątkowości przesuwając z centrum układu geocentrycznego. Ta zmiana układu odniesienia stanowi wyjątkową myśl, którą można współcześnie odnaleźć w wielu dziedzinach nauk przyrodniczych. Tekst przedstawia kilka przykładów teorii i wyników badań, które stanowią przełomy w naszym rozumieniu świata dzięki spojrzeniu z innej perspektywy. Zasada kopernikańska rozumiana jako spoglądanie na problemy z innej niż antropocentryczna perspektywy okazuje się wciąż istotnym elementem metody naukowej, która daje nadzieję odpowiedzi na pytanie: Czy jesteśmy sami we Wszechświecie?

Słowa kluczowe: kosmos, człowiek, przyroda, zasada kopernikańska, perspektywa nie-antropocentryczna

Otwórz Artykuł