Stajnia jako miejsce rezonansów międzygatunkowych. Dwa zdarzenia z życia koni

Magdalena Anita Gajewska

Stable as a Place of Interspecies Resonance. Two Events from the Life of Horses

In a staged microworld, actors create a reciprocal reality as part of everyday / unusual practices. It is a field of constant exchanges and interspecies influence, an intra-relational space. The man entering the stable is not only recognized by horses as a non-member of the herd but also as a carrier of certain information and potential events. Wanting to go beyond the framework of anthropocentrism, I reach for an ethnographic description of reality that takes into account space and other inanimate objects that are significant for interspecies intimacy. I try to reduce the experience of the human subject and his self-reflection in favor of the analysis of experiences and activities undertaken by non-human subjects. In this short text I try to show two events from the life of horses. The main actor is a fence and his possible manifestations in the life of horses. Fencing and fencing affect the lives of all creatures living in the anthropocene. The same applies to microworlds, which are stables. Fences, keepers approach and move away, which is a feature of a border facility. Interesting, however, are the practices that are undertaken in everyday life by human and non-human actors involved in exchange within borders and across borders.

Keywords: intra-relation, horses, stable, fences, posthuman

Stajnia jako miejsce rezonansów międzygatunkowych. Dwa zdarzenia z życia koni

W mikroświecie stajennym aktorzy kreują wzajemną rzeczywistość w ramach codziennych/niecodziennych praktyk. Jest to pole nieustannych wymian i wpływów międzygatunkowych, przestrzeń intra-relacyjną. Wchodzący do stajni człowiek jest nie tylko rozpoznawany przez konie jako nie-członek stada ale także jako nośnik pewnych informacji i potencjalności zdarzeń. Chcąc wyjść poza ramy antropocentryzmu sięgam po etnograficzny opis rzeczywistości uwzględniający przestrzeń i inne obiekty nieożywione, które są znaczące dla międzygatunkowej zażyłości. Staram się zredukować doświadczenie podmiotu ludzkiego i jego autorefleksyjność na rzecz analiz doświadczeń i działań podejmowanych przez podmioty nie-ludzkie. W tym krótkim tekście staram się pokazać dwa zdarzenia z życia koni. W obu głównym aktorem jest ogrodzenie i jego możliwe manifestacje w życiu koni. Grodzenie, ogrodzenie wpływa na życie wszystkich istot zamieszkujących antropocen. Podobnie jest w przypadku mikroświatów, jakimi są stajnie. Płoty, pastuchy zbliżają i oddalają co jest cechą obiektu granicznego. Interesujące są jednak praktyki, które są podejmowane w codziennym życiu przez aktorów ludzkich i nie-ludzkich zaangażowanych w wymianę w granicach i przez-granice.

Słowa klucze: intra-relacje, konie, stajnie, ogrodzenia, energia

Otwórz Artykuł