Rozmowa o gwiazdach i antropocentryzmie

Adam Nobis

The Conversation about Stars and Anthropocentrism

The text analyzes relations between people and the universe: planets, asteroids, comets, stars, electromagnetic radiation, space and time. The goal is to show these relationships in a non-antropocentric perspective. The statements of researchers presented in popular science films are used to achieve this goal. The conclusion is that we live in our own, though non-anthropocentric, Kosmos.

Keywords: Space, human, non-anthropocentric perspective

Rozmowa o gwiazdach i antropocentryzmie

Tekst analizuje związki zachodzące miedzy ludźmi a Kosmosem: planetami, planetoidami, kometami, gwiazdami, promieniowaniem elektroma-gnetycznym, przestrzenią i czasem. Celem jest ukazanie tych związków w nieantropocen-trycznej perspektywie. Do realizacji tego celu wykorzystywane są wypowiedzi badaczy pre-zentowane w filmach popularnonaukowych. Konkluzją jest stwierdzenie, że żyjemy we wła-snym, choć nieantropocentrycznym Kosmosie.

Słowa kluczowe: Kosmos, czło-wiek, perspektywa nie-antropocentryczna

Otwórz Artykuł