Nie — ludzki performance

Karolina Pikosz

Non Human Performance

The aim of my paper is to try to find the relationship between life, art and empathy, and the potential for relations between these concepts in the search for interspecies symbiosis, even if it is similar to utopia. Using selected examples of contemporary art, I will try to discuss the concept of inter-genre creativity — its setting be-tween co-creation and appropriation. I am interested in tensions arising around works created by human and non-human artists, especially in cases that reject an anthropocentric perspec-tive. In cross-genre creativity, the changes taking place in the understanding and the very need to use concepts such as artistic gesture, authorship, artistic ego are important to me.

Keywords: posthumanism, emancipatory potential of art, interspecific creativity, Polish contemporary art

Nie — ludzki performance

Celem mojego artykułu jest podjęcie próby odnalezienia związków między: życiem, sztuką i empatią oraz potencjałem relacji tych pojęć w poszukiwaniu międzygatunkowej symbiozy, nawet, jeśli jest ona zbliżona do utopii. Posługując się wybranymi przykładami sztuki współczesnej postaram się omówić pojęcie twórczości międzygatunkowej — jej osadzenia między współtworzeniem, a zawłaszczeniem. Interesują mnie napięcia, powstające wokół prac, tworzonych przez artystów ludzkich i nie — ludzkich, szczególnie w przypadkach, odrzucających perspektywę antropocentryczną. W twórczości międzygatunkowej istotne są dla mnie zmiany, zachodzące w rozumieniu i samej potrzebie stosowania pojęć takich jak: gest artystyczny, autorstwo, artystyczne ego.

Słowa kluczowe: posthumanizm, emancypacyjny potencjał sztuki, twórczość międzygatunkowa, polska sztuka współczesna

Otwórz Artykuł