Dziedzictwo naturalne antropogenu

Karolina Golinowska

Natural Heritage of the Anthropocene

This article aims to analyze the phenome-non of natural heritage as well as forms of its conceptualization in the context of legislative acts of UNESCO. The heritage above, which is founded on the particular idea of relations between human and nature, nowadays is becoming a troublesome notion. Ways of classifica-tion and system of distinction favor the good of a man instead of acts of natural environment protection. At the same time, those legislative acts are accompanied by a belief that nature will not survive without human protection, that in the time of Anthropocene reflection seems to be a rather vague statement.

Keywords: natural heritage, UNESCO, conven-tions, Anthropocene

Dziedzictwo naturalne antropocenu

Celem artykułu jest analiza fenomenu dziedzictwa naturalnego i form jego konceptualizacji w ustaleniach praw-nych UNESCO. Dziedzictwo to, ufundowane na specyficznej wizji relacji między człowie-kiem a naturą, staje się współcześnie kategorią kłopotliwą. Sposoby kategoryzacji i system wyróżnień służą tu przede wszystkim dobru człowieka a nie działaniom na rzecz ochrony środowiska. Jednocześnie, ustaleniom tym towarzyszy przekonanie, że przyroda nie przetrwa bez nadzoru ze strony człowieka, co w dobie refleksji nad antropocenem wydaje się twierdzeniem wątpliwym.

Słowa kluczowe: dziedzictwo naturalne, UNESCO, konwencje, antropocen

Otwórz Artykuł