Chinese Consumers in the Global and Digital Era and Their Understanding of Polish Products

Guofeng Teng

Chińscy konsumenci w epoce globalnej i informatycznej oraz ich rozumienie polskich produktów

Wzrost gospodarczy Chin sprzyja pojawieniu się klasy średniej w tym kraju. Uważa się, że obszary związane z samorozwojem człowieka, w tym edukacja i kultura, mają duże możliwości rozwoju na rynku konsumpcyjnym. Dlatego przeprowadzono badanie wśród osób z klasy średniej z miast trzech poziomów. Ustalenia pokazują, że większość uczestników ma potrzeby dotyczące takich produktów, ale rzeczywista konsumpcja nie od-powiada ich dążeniom kulturowym ze względu na praktyczne wyzwania. Chociaż więcej niż dwie trzecie badanych to stali konsumenci różnych zagranicznych produktów kulturowych to konsumpcja polskich produktów jest bardzo ograniczona ze względu na nieskuteczne kampa-nie promocyjne polskich produktów, słabą obecność polskich marek na rynku chińskim, a także barierę językową. Około jedna trzecia uczestników jest otwarta na polskie produkty, a ich otwartość i oczekiwania sygnalizują szansę na rozwój rynku polskich produktów i ich potencjał konsumpcyjny. Propozycje dotyczące skuteczności promocji generowane w wyniku kolejnego badania sugerują, że konieczne są wspólne wysiłki polskich sektorów kultury, edukacji i biznesu, a także ich wzmocniona współpraca z chińskimi tradycyjnymi i nowymi mediami oraz platformami e-commerce.

Słowa kluczowe: chińska klasa średnia, struktura konsumpcji, digitalizacja rynku, promocja polskich produktów

Chinese Consumers in the Global and Digital Era and Their Understanding of Polish Products

China’s rapid economic growth and urbanization promote the emergence and explosive growth of the country’s middle class. Current restructuring from the export-oriented to the domestic consumption-driven economy not only safeguards economic growth, but also pushes consumption structure upgrade nationwide, thanks to market digitalization and product diversity fostered through global trade. Areas related to human self-development, including education and culture, are believed to have a big growing opportunity on the consumption market. A survey was therefore conducted among urban middle-class participants from cities of three tiers. Its findings show that a majority of the participants have a consumer’s desire for cultural products, but the real consumption frequency and purchasing power do not necessarily match their cultural pursuit due to practical challenges posed by “time, companion and price.” Although more than two thirds of the participants are regular consumers of various foreign cultural products via traditional and new media, the consumption of Polish cultural product is extremely limited due to the participants’ low level of understanding about Poland, ineffective promotion campaigns of Polish cultural products, the weak presence of Polish brands on China’s market as well as the language barrier. About one third of the participants are open to Polish cultural products, and their openness and expectations signal an opportunity for market development of Polish products and their consumption potential. Proposals regarding promotion effectiveness generated from a subsequent survey suggest that collective efforts from Polish cultural, educational and business sectors are required along with their strengthened cooperation with Chinese traditional and new media as well as e commerce platforms on the digitalized Chinese market, which is opening wider to global trade.

Keywords: Chinese middle class, consumption structure upgrade, cultural product, cultural openness, market digitalization, Polish product promotion

Otwórz Artykuł