Wędrówki idei w świetle źródeł archeologicznych

Mateusz Żmudziński

Wanderings of Ideas in the Light of Archaeological Resources

The author compiled a wealth of data about various archaeological resources and used them to outline examples of the transmission of ideas among ancient peoples. Ideas concerning art, religion, philosophy, technology and the way of life are shown to have wandered between the Middle East and Egypt, Greece, Etruria and later Rome.

Keywords: antiquity, the Mediterranean, idea, art

Wędrówki idei w świetle źródeł archeologicznych

Autor zebrał szereg informacji o różnych źródłach archeologicznych i na ich podstawie naszkicował przykłady przekazywania sobie idei przez ludy antyczne. Wędrówki te są widoczne pomiędzy Bliskim Wschodem a Egiptem, Grecją, Etrurią i później Rzymem. Dotyczą one sztuki, religii, filozofii, technologii czy sposobu życia.

Słowa kluczowe: antyk, świat śródziemnomorski, idea, sztuka

Otwórz Artykuł