O czym mówią rzeczy? O przedmiotach przywiezionych z morza

Joanna Panciuchin

What Are Things Talking About? About objects Brought from the Sea

The article concerns a collection of one hundred and fifteen postcards and the history of an African sculpture. Based on these examples, the author of the article refers to the return to things and indicates how much one can learn from objects. The artifacts left by her grandfather come from deep sea cruises on cargo and transport vessels. The title objects brought from the sea have their own biographies, they are carriers of memories, they testify to the global circulation of things and images.

Keywords: postcard, memory, biography, things

O czym mówią rzeczy? O przedmiotach przywiezionych z morza

Artykuł dotyczy kolekcji stu piętnastu pocztówek oraz historii pewnej afrykańskiej rzeźby. Na podstawie tych przykładów autorka artykułu odnosi się do zwrotu ku rzeczy i wskazuje, jak wiele można dowiedzieć się „od przedmiotów”. Pozostawione przez jej dziadka artefakty pochodzą z dalekomorskich rejsów statkami towarowymi i transportowymi. Tytułowe przedmioty przywiezione „z morza” mają własne biografie, są nośnikami wspomnień, zaświadczają o globalnej cyrkulacji rzeczy i wizerunków.

Słowa kluczowe: pocztówka, pamięć, biografia, rzeczy

Otwórz Artykuł