Duchowo-religijny kontekst tożsamości człowieka

Zygmunt Krasuń

Spirituality and Religion as a Context of Individual Identity

It is much simpler, more interesting and more productive to build a promising future and to experience the present if the individual lives a conscious life, if the human being has (at least) elementary knowledge about his/her origin, nature and essence. Bearing this in mind, in this paper I reflect on and explore the subtle side of identity, comprehensively focusing on the aspects that make up the contemporary condition of humans. With my major research question concerning selected religious and spiritual expressions of human nature, I seek to capture the essence of the phenomenon of human identity. Having analysed these issues within the academic framework, I conclude by identifying a research potential of such thematic concerns.

Duchowo-religijny kontekst tożsamości człowieka

Budowanie dobrze rokującej przyszłości oraz — a może nawet przede wszystkim — przeżywanie teraźniejszości, jest dużo prostsze i ciekawsze, ale i bardziej produktywne, gdy jednostka funkcjonuje w sposób świadomy; gdy człowieczej egzystencji towarzyszy posiadanie (choćby) elementarnej wiedzy na temat swojego pochodzenia, swojej natury, swej istoty. Mając na uwadze powyższe kwestie, celem proponowanej refleksji czynię przyjrzenie się szeroko rozumianej subtelnej stronie tożsamości. Wywód ten przeprowadzam w sposób na tyle kompleksowy, aby dotrzeć (w wybranych obszarach) do aspektów składających się na współczesną kondycję przedstawicieli ludzkiego gatunku. Zasadnicze pytanie badawcze oscyluje wokół wybranych religijno-duchowych przejawów ludzkiej natury, jest próbą odtworzenia istoty fenomenu człowieczej tożsamości. Tak zdefiniowaną treść poddaję analizie w ramach refleksji akademickiej. Formułując ostateczny wniosek, odsłaniam drzemiący w przedmiotowym temacie potencjał badawczy.

Słowa kluczowe: tożsamość, duchowość, religia, jednostka, społeczeństwo

Otwórz Artykuł