Czeska debata wokół kryzysu migracyjnego w przekazie i dyskursie medialnym

Natalia Sienko

The Czech Debate on the Migration Crisis in Media Coverage and Discourse

The exacerbating effects of the migration crisis, which is widely perceived as a threat to the stability and development of the state, have caused the contemporary public debate in the Czech Republic to focus on the ways to counteract uncontrolled migration rather than on its advantages. The current strong anti-immigrant rhetoric, embraced by leading Czech politicians, including President Miloš Zeman, who is accused of spreading Islamophobia and racism, seems to reflect the social moods prevailing in the country. Interestingly, some researchers argue that the negative image of the immigrant disseminated in the Czech media coverage and discourse and the actual lack of tolerance for Muslims may derive from the historical nation-making process and the resulting national identity, the value of which has been emphatically touted since 2015. Hence, the main purpose of this paper is to establish how and why leading information outlets have circulated the image of the immigrant as a threat to the stability of the state over years.

Keywords: migration crisis, media coverage, media discourse, Czech national identity

Czeska debata wokół kryzysu migracyjnego w przekazie i dyskursie medialnym

Nasilające się w Republice Czeskiej skutki kryzysu migracyjnego, postrzeganego jako zagrożenie dla stabilności i rozwoju państwa, spowodowały, że współczesna debata publiczna koncentruje się raczej na sposobach przeciwdziałania niekontrolowanej migracji niż dostrzeganiu jej zalet. Obecna silna retoryka antyimigracyjna, dostrzegana m.in. w wypowiedziach czołowych czeskich polityków, jak i samego prezydenta Miloša Zemana oskarżanego o szerzenie islamofobii i rasizmu, zdaje się odzwierciedlać społeczne nastroje panujące w kraju. Co ciekawe, negatywny obraz imigranta funkcjonujący w przekazie i dyskursie medialnym Republiki Czeskiej oraz rzeczywisty brak tolerancji dla ludności pochodzenia muzułmańskiego zdaniem niektórych badaczy może wynikać z historycznego procesu formowania się narodu oraz wynikającej z niego tożsamości narodowej, której wartość szczególnie podkreśla się od 2015 r. W związku z tym zasadniczym celem niniejszego artykułu będzie odpowiedź na pytania, w jaki sposób i dlaczego w ciągu lat w wiodących serwisach informacyjnych relacjonuje się wizerunek imigranta jako źródło zagrożenia dla trwałości państwa.

Słowa kluczowe: kryzys migracyjny, przekaz medialny, dyskurs medialny, czeska tożsamość narodowa

Otwórz Artykuł