Społeczeństwo światowego ryzyka: między dystopią a utopią

Piotr Pieńkowski

Społeczeństwo światowego ryzyka: między dystopią a utopią

Celem artykułu jest analiza koncepcji społeczeństwa światowego ryzyka Ulricha Becka przez pryzmat dystopii i utopii. Autor zaczyna od prezentacji ogólnej ewolucji tej teorii, od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa światowego ryzyka. Następnie, zdefiniowane zostają podstawowe pojęcia, jak utopia, dystopia, mit i ideologia. Społeczeństwo światowego ryzyka wpierw opisane jest jako dystopia: dystopijna diagnoza, prognoza i dekonstrukcja utopii. Następnie, opisane jest jako utopia: utopijna społeczna podmiotowość oraz utopia społeczeństwa światowego i Europy kosmopolitycznej. W konkluzji, zależności między utopią i dystopią są analizowane, niektóre elementy teorii poddane krytyce, a także zaproponowane zostają przyszłe kierunki badań.

Słowa kluczowe: społeczeństwo światowego ryzyka, dystopia, utopia, Ulrich Beck

World Risk Society: Between Dystopia and Utopia

The article aims to analyze the concept of Ulrich Beck’s world risk society through the prism of dystopia and utopia. Author starts with presenting general evolution of this theory, from risk society to world risk society. Then, main terms are defined, such as utopia, dystopia, myth and ideology. World risk society is first described as dystopia: dystopian diagnosis, prognosis and deconstruction of utopias. In the next step, it is described as utopia: utopian social agency and utopia of world society and Cosmopolitan Europe. In the conclusion, interlinks between utopia and dystopia are examined, some elements of theory are criticized and future possible researches are proposed.

Keywords: world risk society, dystopia, utopia, Ulrich Beck

Otwórz Artykuł