Różne idee i światy

Adam Nobis

Różne idee i światy

Omawiam idee świata na wybranych przykładach: Nowego Testamentu, Mezopotamii, Chin i Yolngu z Australii. Porównuję je z ideą globalności. Analizuję możliwości i ograniczenia wymienionych sposobów konceptualizowania uniwersum. Dochodzę do wniosku, że wszystkie omawiane sposoby oferują poznawcze sposoby za cenę towarzyszących im ograniczeniom. W konkluzji stwierdzam, że warto korzystać z różnych idei uniwersalności, by lepiej rozumieć świat, w którym żyjemy.

Słowa kluczowe: idee świata, globalność, Nowy Testament, Babilon, Chiny, Yolngu

Different Ideas and Worlds

I discuss the ideas of the world on selected examples: New Testament, Mesopotamia, China and Yolngu from Australia. I compare them with the idea of globality. I analyze the possibilities and limitations of the ways of conceptualizing the universe. I come to the conclusion that all the discussed ideas offer cognitive methods at the price of accompanying limitations. I say that it is worth using different ideas of universality to better understand the world in which we live.

Keywords: ideas of the world, globality, New Testament, Babylon, China, Yolngu

Otwórz Artykuł