Rewitalizacja miasta jako mikroutopia

Joanna Panciuchin

Rewitalizacja miasta jako mikroutopia

W niniejszym artykule autorka stawia pytanie o to, czy rewitalizację miast można nazwać mikroutopiami. Analizująe procesy rewitalizacyjne prowadzone w Medellín, we Lwowie, w Detroit, a także na wrocławskim Nadodrzu. Obszarem jej szczególnego zainteresowania jest działalność instytucji kultury na obszarach objętych rewitalizacją w wyżej wymienionych miastach.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, utopia, miasto, zmiana społeczna, instytucja kultury

Revitalization of Cities as Micro-Utopia

In this article, the author asks whether urban revitalization can be called as microutopies. She analyze revitalization processes carried out in Medellín, in Lviv, in Detroit, and also in Wroclaw’s Nadodrze. The area of her special interest is the activity of cultural institutions in the areas covered by revitalization in the above-mentioned cities.

Keywords: revitalization, utopia, city, social change, culture institution

Otwórz Artykuł