Pixação — utopijny charakter walki o sprawiedliwość społeczną w przestrzeni metropolii São Paulo

Grzegorz Soboń

Pixação — utopijny charakter walki o sprawiedliwość społeczną w przestrzeni metropolii São Paulo

Celem niniejszego artykułu jest opis, charakterystyka i analiza działalności (pod kątem cech świadczących o utopijności) południowoamerykańskiego ruchu Pixaçâo. Artykuł zawiera refleksję autora nad praktyką Pixadores, mieszkańców metropolii Sâo Paulo borykających się z ubóstwem i społeczną marginalizacją. Autor szczególną uwagę poświęca ingerencjom w przestrzeń miasta, rozumiejąc je jako manifestacje wartości, formy ingerencji motywowane etycznie, a nawet rewolucyjnie. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie o utopijności działalności Pixadores, mającej na celu walkę o sprawiedliwość społeczną poprzez unikalną sztukę ulicy, odżegnującą się zarazem od założeń wzorców globalnych street artu i amerykańskiego graffiti.

Słowa kluczowe: Pixaçâo, Pixadores, utopia, rewolucja, sprawiedliwość społeczna, przestrzeń miasta, formy ingerencji, wartości.

Utopian Character of the Fight in the Name of Social Justice in Sâo Paulo —The purpose of this article is to describe, characterize and analyze activities in terms of features that testify to the utopia of the Pixaçâo South American movement. The article contains the author’s reflection on the practice of Pixadores, residents of the metropolises of São Paulo struggling with poverty and social marginalization. The author pays particular attention to interferences in the city space, understanding them as manifestations of values, forms of interference motivated ethically and even revolutionarily. The main thesis of the article is the statement about the utopian activity of Pixadores, aiming for the fight for social justice through its unique street art, at the same time disregarding the from the assumptions of global patterns of street art and American graffiti.

Keywords: utopia, revolution, social justice, city space, forms of interference, values

Otwórz Artykuł