Karcelarne utopie. Od panoptykonu do więzień typu supermax

Rafał Nahirny

Karcelarne utopie. Od panoptykonu do więzień typu supermax

Autor artykułu traktuje projekt więzienia doskonałego autorstwa Jeremy Benthama jako przykład utopii karceralnej, a więc marzenia o stworzeniu świata, w którym każdy najdrobniejszy element podporządkowany jest w całości władzy. W pierwszej części tekstu przeprowadzony zostaje systematyczny przegląd prób wcielenia w życie koncepcji angielskiego filozofa. W drugiej analizie zostaje poddany model więzienia typu supermax.

Słowa kluczowe: Panoptykon, więzienie, architektura, utopia, nowoczesność

Prison Utopies. From Panopticon to Supermax Types

The author of the article treats the project of a perfect prison by Jeremy Bentham as an example of a carceral utopia (that is a dream of creating a world in which every smallest detail is subordinated to the power). In the first part of the text, a systematic review of attempts to implement the concept of an English philosopher is carried out. In the second analysis of supermax prison model is subjected.

Keywords: Panopticon, prison, architecture, utopia, modernity

Otwórz Artykuł