Granice globalnej reklamy. O utopii założeń komunikacji bez dyferencjacji w społeczeństwie światowym

Dorota Płuchowska

Granice globalnej reklamy. O utopii założeń komunikacji bez dyferencjacji w społeczeństwie światowym

W oparciu o konstruktywistyczną teorię systemów komunikacji społecznej artykuł przedstawia granice globalnej reklamy w ramach społeczeństwa światowego. Ilustracja następuje przez wykazanie utopii tezy konwergencji T. Levitta, zakładającej, że wszędzie, każdemu można w taki sam sposób prezentować produkt. Podważa ją dyferencjacja obserwacji i wpisana w nią kontyngencja rzeczywistości społecznej. Z jej mechanizmu wynikają koncepty dywergencji, glokalizacji czy grobalizacji. Te produkują różnorodność, która nie podważa koncepcji społeczeństwa światowego, ale założenia globalnej reklamy.

Słowa kluczowe:globalizacja, lokalizacja, glokalizacja, granice komunikacji, teoria systemów

Limits of Global Advertising. On the Utopia of the Communication without Differentiation in Global Society

Based on the constructivist theory of social communication systems, the article presents the boundaries of global advertising within the global society. The illustration is made by showing the utopia of T. Levitt’s convergence thesis, assuming that everyone can present the product in the same way everywhere. It is undermined by the differentiation of observations and the contingency of social reality inscribed in it. Its mechanism results in concepts of divergence, glocalisation and grobalization. These produce diversity that does not undermine the concept of world society, but the assumption of global advertising.

Keywords: globalization, localisation, glocalisation, boundaries of communication, theory of systems

Otwórz Artykuł