Amereida: praktykowanie utopii w globalnym świecie

Magdalena Barbaruk

Amereida: praktykowanie utopii w globalnym świecie

Autorka analizuje relację utopii i globalności na podstawie zjawisk, jakie wyłoniły się w XX wieku w Ameryce Południowej. Interesuje ją przede wszystkim Amereida, której idee zrealizowały się w travesía, dekolonizacyjnej przeprawie przez kontynent z 1965 roku, oraz w przestrzeni Ciudad Abierta (Chile). Zestawia ją z innym utopijnym podejściem do modernizmu, który w Chile przejawiał się kopiowaniem architektury europejskiej (np. Oberpaur, Villa Frei). Amereida choć wydaje się całkowicie zależna od wzorców zachodnich stanowi dla autorki przykład nowoczesnego latynoamerykanizmu. Ważna dla teoretycznej ramy tekstu jest wiązanie utopii z potrzebami (kulturą) oraz podkreślanie ważności analiz utopii praktykowanych, doświadczanych, przekraczających poziom spekulatywny, filozoficzny.

Słowa kluczowe: Utopia, nowoczesność, modernizm, globalność, Ameryka Południowa, latynoamerykanizm, Amereida, Villa Frei

Amereida: Practicing Utopia in Global World

The author analyzes the relation of utopia and globality on the basis of phenomena that emerged in the twentieth century in South America. She is especially interested in ideas of Amereida, which were realized in travesía (a decolonization crossing the continent from year 1965) and in the space of Ciudad Abierta (Chile). She juxtaposes Amereida with other utopian approach to modernism, which manifested in Chile in copying European architecture (e.g .Oberpaur, Villa Frei). Amereida though it seems completely dependent on Western patterns, for the author is rather an example of modern Latin Americanism. It is important for the theoretical framework of the text to link utopia with the needs (culture) and to emphasize the validity of the analyzes of the practiced, experienced utopias, which exceeding their speculative and philosophical level.

Keywords: Utopia, modernity, modernism, globality, South America, Latin Americanism, Amereida, Villa Frei

Otwórz Artykuł