The Global Dimension of Alternative Urban Aesthetics. On the Palms and Toadstools in Backyards

Joanna Panciuchin

Globalny wymiar alternatywnych estetyk miejskich. O palmach i muchomorach w przydomowych zieleńcach

Artykuł dotyczy oddolnych aktów twórczych ukierunkowanych na przemiany przestrzeni miast. Obiekty będące efektem owych działań składają się na coś, co określić można mianem alternatywnych estetyk miejskich. Na podstawie wyników badań prowadzonych m.in. w syberyjskim Tomsku i we Wrocławiu, a także materiału fotograficznego zebranego w ramach projektów naukowych, takich jak „Niewidzialne miasto” i „Hawaikum”, autorka stara się dowieść, iż opisywane fenomeny ikonosfery miejskiej posiadają charakter globalny.

Słowa klucze: estetyki miejskie, miasto, globalność, sprawczość

The Global Dimension of Alternative Urban Aesthetics. On the Palms and Toadstools in Backyards

The article concerns bottom-up creative acts oriented toward the transformation of urban space. Objects that are the result of these activities represent something that can be called alternative urban aesthetics. Basing on the results of research conducted, among other places, in Siberian Tomsk and Wroclaw, as well as photographic material collected as part of research projects such as „Invisible City” and „Hawaikum”, the author tries to prove that the described phenomena in the urban iconosphere have a global character.

Key words: urban aesthetics, city, globality, self-agency

Otwórz Artykuł