Różnice w postawach wobec globalizacji, postrzeganiu zagrożeń globalizacyjnych i stosowaniu obron pomiędzy grupą Wczesnej i Wyłaniającej się Dorosłości

Renata Iwaniec, Łukasz Stecko, Alicja Senejko

Attitudes towards Globalisation, Perceptions of Globalisation Threats and AppliedPsychological Defences: Differences between Young and Emerging Adults

The article presents research findings on attitudes to globalisation, perceptions of globalisation threats and applied defences in the samples of early adults ad emerging adults. The reported study relied on two models: the model of attitudes towards globalisation and the function-action model of perceived globalised threats and responses to those threats. The research used the I-World Questionnaire for assessing attitudes towards globalisation and the Globalised Threats and Defences Questionnaire for assessing perceived threats and applied defences. The study involved two age-group samples: Emerging Adulthood and Early Adulthood. The division was underpinned by Arnett’s model, which corresponds to participation in big social changes. The research findings show that the Early-Adulthood respondents are more critical and fearful of globalisation and perceive more existential, identity-related threats as compared with the participants in the Emerging-Adulthood sample. The accepting attitude is more strongly related to perceived threats among the emerging adults, while the critical and fearful attitude is more strongly correlated with perceived threats among the early adults. In both age-group samples, the fearful attitude has the strongest connection to non-constrictive defences.

Key words: globalisation, attitudes towards globalisation, globalisation threats, globalisation psychological defences

Różnice w postawach wobec globalizacji, postrzeganiu zagrożeń globalizacyjnych i stosowaniu obron pomiędzy grupą Wczesnej i Wyłaniającej się Dorosłości

Artykuł prezentuje wyniki badań wskazujących na zależności między Postawą wobec globalizacji i spostrzeganiem związanych z nią zagrożeń oraz stosowanymi obronami psychospołecznymi u osób badanych w wieku Wyłaniającej się i Wczesnej Dorosłości. Badania opierają się na dwóch podstawowych modelach: modelu Postaw wobec globalizacji oraz funkcjonalno-czynnościowym ujęciu obrony psychologicznej dotyczącym percepcji zagrożeń globalizacyjnych i reakcji na te zagrożenia. Do badań użyto kwestionariusza KŚ-J, szacującego Postawy wobec globalizacji oraz kwestionariusza ZOG, do diagnozy percepcji zagrożeń i obron globalizacyjnych. Badaniem objęto dwie grupy wiekowe: Wyłaniającą się Dorosłość oraz Wczesną Dorosłość. Kryterium podziału badanych przyjęto zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Arnetta, która pokrywa się również z uczestniczeniem badanych w różnych przełomach społecznych, które miały miejsce w Polsce. Wyniki badań pokazały, że grupa Wczesnych Dorosłych charakteryzuje się silniejszymi Postawami Krytyczną oraz Lękliwą wobec globalizacji, oraz dostrzeganiem większej ilości zagrożeń Egzystencjalno — tożsamościowych, w porównaniu do młodszych badanych — z okresu Wyłaniającej się Dorosłości. Postawa Akceptująca wobec globalizacji jest z kolei silniej powiązana z postrzeganymi zagrożeniami u grupy Wyłaniającej się Dorosłości, natomiast Krytyczna i Lękliwa u grupy starszej, Młodych Dorosłych. Postawa Lękliwa najsilniej wiąże się z niekonstruktywnymi obronami, u obu grup badanych.

Słowa kluczowe: globalizacja, postawy wobec globalizacji, zagrożenia globalizacyjne, obrony globalizacyjne

Otwórz Artykuł