Populizm, post-prawda i fake newsy w czasach globalności

Anna Siewierska-Chmaj

Populism, Post-Truth and Fake News in Global Times

At the beginning of the 21st century, many political scientists predicted the key role of the Internet for the development of democracy across the world. They pointed out that, allowing greater freedom of expression, the Internetmade it easier for citizens to question and criticize political decisions and to enforce their basic rights. The new media were to be a site of building, and if necessary, also of defending democracy by people who made competent and conscious political decisions. Today, political scientists who still subscribe to this optimistic vision are hard to find; instead, we are witnessing the worrying tendency of liberal democracies to drift towards populism. Therefore, new questions arise: Is the increasing importance of populism, post-truth and fake news a reaction to global processes or is it only a random development? Is the growing power of populism linked to the rise ofGeneration Y, who are addicted to and shaped by digital technologies, especially by new media? Why are the Millennials turning away from democracy and so easily succumbing to the allures of populism? The author seeks to answer these and other related questions.

Key words: populism, post-truth, new media, generation Y, globality, fake news

Populizm, post-prawda i fake newsy w czasach globalności

Na początku naszego wieku wielu politologów przewidywało kluczową rolę Internetu dla rozwoju demokracji na świecie. Wskazywano, że Internet, pozwalając na większą swobodę ekspresji, ułatwia obywatelom kwestionowanie i krytykowanie decyzji politycznych i egzekwowanie swoich podstawowych praw. To nowe media miały być miejscem budowania, a kiedy trzeba, także obrony demokracji przez ludzi podejmujących kompetentne, świadome decyzje polityczne. Dziś trudno znaleźć politologa, który nadal upierałby się przy tej optymistycznej wizji, obserwujemy natomiast niepokojącą tendencję dryfowania liberalnych demokracji w kierunku populizmu. Powstają zatem nowe pytania: Czy wzrost znaczenia populizmu, post-prawdy i fake newsów jest reakcją na procesy globalne, czy jedynie przypadkową koincydencją? Czy rosnąca siła populizmu ma związek z generacją Y, uzależnioną i ukształtowaną przez technologie cyfrowe, szczególnie zaś nowe media? Dlaczego millenialsi odwracają się od demokracji, za to tak łatwo ulegają urokowi populizmu? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie szukała autorka tekstu „Populizm, post-prawda i fake newsy w czasach globalności”.

Słowa kluczowe: populizm, post-prawda, nowe media, pokolenie Y, globalność, fake news

Otwórz Artykuł