Historia w dobie metysażu. O nadziejach i obawach związanych z world history na marginesie rozważań Serge’a Gruzinskiego

Piotr Chmiel

History in the Age of Métissage: On Hopes and Fears around World History. Some Thoughts on Serge Gruzinski’s Ideas

The aim of this paper is to address the role of contemporary transformations of history in the context of globalization. Drawing on the main concepts of French historian Serge Gruzinski’s inspiring L’histoire, pour quoi faire?, the author discusses the research foci, thematic concerns and methods of world history and global history as increasingly popular approaches to writing on the past. He also defines the main objectives of these history frameworks and identifies their possible conceptual problems and faultlines. Finally, the author reflects on how (the knowledge of) the past is used in public contexts and how these uses are linked to the ongoing transformations of history caused by globalization.

Key words: world history, new humanities, imaginative geography, historiography, Serge Gruzinski

Historia w dobie metysażu. O nadziejach i obawach związanych z world history na marginesie rozważań Serge’a Gruzinskiego

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie refleksji nad znaczeniem współczesnych przemian historii (historiografii) w kontekście globalizacji. Koncentrując się na tezach inspirującego eseju francuskiego historyka Serge’a Gruzinskiego L’histoire, pour quoi faire?, autor artykułu przedstawia kierunki badań, tematy i metody historii światowej (world history) i globalnej (global history), tj. coraz popularniejszych ujęć i sposobów pisania o przeszłości. W artykule wskazano też na główne cele obu przywołanych ujęć historycznych, jak również na problemy konceptualne i wątpliwości z nimi związane. Końcową część tekstu stanowi refleksja nad publicznymi zastosowaniami wiedzy o przeszłości i tym, jak są one powiązane z dokonującymi się przekształceniami historii (historiografii) spowodowanymi przez globalizację.

Słowa kluczowe: world history, nowa humanistyka, geografia wyobrażona, historiografia, Serge Gruzinski

Otwórz Artykuł